Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY WWW.TANIECONLINE.COM

Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z HAT Hakiel, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Al. Niepodległości 80, 02-626 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5862077210, REGON 140443281, umowę o świadczenie usług Platformy Taniec online – HAT Hakiel w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie znajdującej się pod adresem www.tanieconline.com .

I.     DEFINICJE

 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.
 4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.tanieconline.com prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
 7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.
 8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.
 10. Usługodawca Hat Hakiel z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Al. Niepodległości 80, 02-626 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5862077210, REGON 140443281.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93).
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.
 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III.   ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy, potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej, przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym, kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności: wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy, dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”, wybór rodzaju Opłaty, złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: w przypadku Usługi nieodpłatnej - zamknięcie Strony internetowej Usługi; w przypadku Usługi odpłatnej - wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu nae-mail: tanieconline@hakiel.pl o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien wysłać e-mail na adres Usługodawcy: tanieconline@hakiel.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku.

IV.   WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera lub innego urządzenia obsługującego przeglądarkę internetową.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.

V.   PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.
 5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (PayU) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulaminPayU.
 6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

VI.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres mailowy tanieconline@hakiel.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Marcin Hakiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hat Hakiel z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Al. Niepodległości 80, 02-626 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5862077210, REGON 140443281.
 2. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 4. Twoje Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, uzyskujemy je podczas rejestracji Użytkownika na stronie internetowej www.tanieconline.com .
 5. Usługodawca przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Twoje Dane, z uwagi na konieczność zapewnienia przez nas odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności, jak również realizacji Twoich praw, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących Usługodawcę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje usług oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym); dostawcom usług wspierających Usługodawcę w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail); dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).
 7. Twoje Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.Natomiast w przypadku gdyby Twoje Dane miałyby zostać przekazane przez Usługodawcę do państwa trzeciego, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany przez Usługodawcę, po spełnieniu przez Usługodawcę warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).
 8. Usługodawca stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.
 9. Będziemy przechowywać ograniczone części Danych, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej usługi na Twoją rzecz.
 10. Masz prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy Twoje Dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Możesz także bezpłatnie otrzymać od nas kopię swoich Danych podlegających przetwarzaniu. Użytkownik Platformy ma prawo otrzymać swoje Dane w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi Danych.
 11. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich Danych lub o usunięcie Danych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług na Twoją rzecz. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane na Twój wniosek.
 12. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).
 13. Strona www.tanieconline.com zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
 14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 15. Jeśli chcesz skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego Ci prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: Hat Hakiel, Al. Niepodległości 80, 02-626 Warszawa lub na adres e-mail tanieconline@hakiel.pl
 16. W przypadku skargi dotyczącej tego, w jaki sposób zajmujemy się Twoimi Danymi osobowymi, masz prawo skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres e-mail: tanieconline@hakiel.pl .
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.
 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 26.03.2020 r.

 

Używamy cookies m.in. w celach świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję